FORGOT YOUR DETAILS?

مصاحبه عمیق

مصاحبه عمیق (In-depth interviews) یک گفتگوی هدفمند رو در رو به منظور کشف پاسخ ها در جزئیات است و این اجازه می دهد که مصاحبه شونده به طور کامل در مورد سوالات و موضوعات مطرح شده که از جانب مصاحبه کننده مطرح می گردد به اظهار نظر بپردازد. به دلیل اهمیت واکنش افراد مصاحبه شونده و جزئیات اظهار شده کلیه گفتگو به صورت صوتی و گاها صوتی و تصویری ضبط می گردد. نکته حیاتی در اجرای این روش، هوشمندی مصاحبه گر در پرورش مطالب و بیان سوالات، در کنار گزینش درست افراد مصاحبه شونده از جانب محقق است تا نتابج از اعتبار لازم برخوردار گردند. شرکت انگاره ضمن آگاهی و تجربه لازم در پیاده سازی این روش پژوهشی، آماده ارائه آن به کارفرمایان محترم می باشد.

TOP