FORGOT YOUR DETAILS?

معرفی و تست محصول

این روش یک تکنیک بازاریابی موثر در ایجاد ارتباط مستقیم بین محصول و مصرف کننده نهایی می باشد. سازوکار اجرا با ایجاد جایگاهی جهت تبلیغ و ارائه کارایی یا تست محصول مورد نظر در مکانهایی نظیر پاساژ ها، فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های عرضه محصولات مرتبط و سایر مکانهایی که با جذب موثر مصرف کنندگان هدف همراه باشد، تعریف می گردد. با اینکه رویکرد اصلی در اجرای این روش، تبلیغات موثرتر بوده اما با فراهم بودن امکان تست محصول، می توان شمایی کیفی از بازخورد نظر مصرف کنندگان را نیز بدست آورد.

TOP